ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα διατιθέμενα από την επιχείρηση προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας.
Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο.
Η εγγύηση έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση οποιουδήποτε προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι όροι της.